اثرات حفاظتی عصاره الکلی زنجبیل بر تغییرات بافت شناسی بیضه در موش های صحرایی ویستار تحت درمان با دوکسوروبیسین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

دوکسوروبیسین (DOX) درشیمی درمانی سرطان به صورت گسترده استفاده میشود وزنجبیل دارای خاصیت آندروژنیک می باشد و بر روی لقاح موثر است .هدف ازمطالعه حاضر بررسی اثرات محافظتی عصاره الکلی زنجبیل برروی سمیت تولید مثل القا شده به واسطه DOX درموشهای صحرایی نرمی باشد. دراین مطالعه تجربی، 56 سرموش صحرایی نربالغ نژاد ویستار بطورتصادفی به 7 گروه 8 تایی تقسیم شدند. عصاره به صورت خوراکی پس ازتزریق داخل صفاقی D‏OX داده میشد. تزریق DOX یکباردرهفته برای چهارهفته انجام شد. درروز 29، بیضه هاجدا شد و مقطع گیری و رنگ آمیزی انجام و با استفاده ازمیکروسکوپ نوری بافت مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافته ها، DOX موجب افزایش فضای بینابینی وتغییرشکل سلولها در گروه DOX شد. برعکس، تعدادسلولهای اسپرماتید ولیدیگ نسبت به کنترل به طورمعنی داری (p<0.05) کاهش یافته است. همچنین مصرف همزمان عصاره الکلی زنجبیل و DOX به طور معنی داری سمیت ناشی از DOX رابهبود بخشید. عصاره الکلی زنجبیل میتواند اثر سمی DOX را بر ساختار بیضه از بین ببرد وفعالیتهای تولید مثل مردان را بهبود دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
107 تا 116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2540325 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!