ارزیابی آسیب خیزی و سطح امنیت اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی (نمونه موردی: محله کشتارگاه-ارومیه)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

هدف کلی این پژوهش، ارزیابی امنیت اجتماعی و شناسایی میزان آسیب خیزی در سکونتگاه غیررسمی کشتارگاه می باشد.

روش تحقیق:

روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و دارای ماهیت کاربردی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات به دو صورت اسنادی و میدانی گردآوری شده است. در این پژوهش امنیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی، فرهنگی و سیاسی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش ساکنین محله کشتارگاه می باشد که طبق آمار سال 1395 مرکز آمار، 15000 نفر می باشد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران و 374 نفر درنظر گرفته شده است که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. روایی پرسشنامه توسط کارشناسان متخصص و پایایی پرسشنامه نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 706/0 تایید شده است. تجزیه وتحلیل داده ها به صورت کمی و کیفی صورت گرفته است. برای ارزیابی داده ها از آزمون t تک نمونه ای، فریدمن، همبستگی اسپیرمن  و روش Kriging استفاده شده است.

یافته ها و نتیجه گیری

نتایج نشانگر این است که با توجه به داده های مکانی در قسمت میانی محله میزان آسیب خیزی بیشتر از سایر نقاط محله می باشد. با توجه به تحلیل داده های پرسشنامه ای، بعد اقتصادی با میانگین 67/2 نسبت به سایر ابعاد در وضعیت نامناسبی قرار دارد. مطابق با نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی، فرهنگی و سیاسی رابطه ای معنادار و مستقیم با امنیت اجتماعی دارند.مطابق نتایج این پژوهش، امنیت اجتماعی در محله کشتارگاه در سطح متوسطی قرار دارد. مطابق نتایج آزمون فریدمن بعد اقتصادی در رتبه آخر در میان سایر ابعاد قرار دارد که نیازمند توجه مدیریت شهری می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
151 تا 176
لینک کوتاه:
magiran.com/p2540667 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!