تخمینی از جریان های سطحی تنگه هرمز با استفاده از مدل GMDH

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شناخت جریان های سطحی یکی از موضوعات اساسی در اقیانوس شناسی است. این جریان های بر اثر عوامل مختلفی از قبیل حضور باد غالب، چرخش زمین و تغییر در چگالی آب دریا به وجود می آیند. در این مطالعه به پیش بینی جریان های سطحی تنگه هرمز با استفاده از  مدل GMDH پرداخته شده است. جهت راه اندازی این مدل، داده های سری زمانی سرعت جریان سطحی این حوضه با گام میانگین زمانی 5 روزه بکار برده شده است. برای بررسی محدوده های سطحی موثر بر جریان های تنگه هرمز، حوزه خلیج فارس به 11 محدوده تقسیم شد. سپس با استفاده از تحلیل رگرسیونی و مدل  GMDH و 11 محدوده مشخص شده، سه ناحیه حواشی تنگه هرمز که بر  جریان های سطحی این تنگه  موثرتر هستند انتخاب گردید. در ادامه با استفاده از الگوی تبادل آب جونز و همکاران که در سال 2003  ارایه شده است، ترکیبات مختلفی از سه ناحیه مشخص شده استخراج و به عنوان ورودی مدل GMDH بکار برده شدند. نتایج نشان داد که ترکیب این سه ناحیه و استفاده از الگوی جریان های جونز سبب کاهش شاخص خطای پیش بینی نسبت به حالت قبل از ترکیب آنها می شود. در ادامه به علت حضور گردابه هایی پادساعتگرد در مقیاس حوضچه ای در ماهه های مارس تا جولای، کارایی مدل با حذف این ماه ها مورد بررسی قرار گرفته شد که دقت مدل با این روش کاهش یافت. در انتها با دسته بندی داده ها مشخص گردید که مدل GMDH دقت مناسبی در پیش بینی سرعت های بالا دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2541563 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!