بررسی اثرپذیری کانال صوتی سطحی شمال اقیانوس هند از شار گرمایی محسوس در زمان وقوع مونسون تابستانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
کانال صوتی سطحی به عنوان بخشی از لایه مرزی اقیانوسی، به صورت مستقیم از فرآیندهای جوی تاثیر می پذیرید. شار گرمایی محسوس به عنوان یکی از شارهای گرمایی در کنار شارهای اندازه حرکت نقش عمده ای در تغییر رفتار کانال صوتی سطحی دارد. تاکنون تاثیر این جمله از شار گرمایی بر رفتار لایه آمیخته اقیانوسی به طور مجزا بررسی نشده است و در این پژوهش برای اولین بار، تاثیر شار گرمایی محسوس در حضور شکست موج و گردش لانگمویر ناشی از مونسون تابستانه شمال اقیانوس هند با استفاده از روش شبیه سازی پیچک های بزرگ مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابر آزمایش های انجام شده، حضور این شار، تاثیر معناداری بر رفتار نیم رخ های جریان میانگین آب، جملات بودجه ی انرژی جنبشی تلاطمی (به ویژه تولید برشی، انتقال تلاطمی و انتقال فشاری) و سری زمانی انرژی جنبشی تلاطمی ندارد. ضمنا انتظارات در مورد ایجاد روندی معکوس شونده در اندازه ی شار شناوری و نیم رخ دمای میانگین ناشی از مثبت شدن یا منفی شدن شار شناوری در زمان های مرتبط برآورده شده است. هم چنین مشاهده شد که حضور گردش لانگمویر و شکست موج باعث کاهش تغییر پذیری دمای سطح آب از شار گرمایی محسوس به میزان حدودا 50 درصد شده است که این امر به دلیل تاثیرپذیری آب های عمیق تر از شار گرمایی محسوس در حضور واداشت موج بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2541567 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!