ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس های گسست اجتماعی و انزوای ادراک شده در سالمندان ایرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اهداف

انزوای اجتماعی سالمندان یکی از نگرانی‌های عمده جهانی است که پیامدهای منفی گسترده‌ای دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی خصوصیات روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس‌های گسست اجتماعی و انزوای ادراک‌شده در سالمندان ایرانی انجام شد.

مواد و روش ها

 فرایند ترجمه، طبق پروتکل استاندارد سازمان بهداشت جهانی، بعد از اخذ مجوز از طراحان مقیاس‌ها انجام شد. اعتبار صوری و محتوا در پنل خبرگان ارزیابی شد. سازگاری درونی، پایایی و روایی سازه به ترتیب با آلفای کرونباخ، آزمون و باز‌آزمون و تحلیل همبستگی ارزیابی شد. روایی محتوا با محاسبه نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا ارزیابی شد. روایی سازه و ساختار عاملی، با استفاده از تحلیل عاملی و مدل‌سازی معادلات ساختاری در 390 نفر سالمند 60 سال یا بالاتر ساکن شهر تبریز بررسی شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 26 و AMOS نسخه 24 انجام شد. 

یافته ها

نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوای مقیاس گسست اجتماعی (0/98=CVR و 0/91=CVI) و انزوای ادراک‌شده (0/91=CVR و 0/96=CVI) بود. آلفای کرونباخ نسخه فارسی مقیاس‌های گسست اجتماعی (0/64) و انزوای ادراک‌شده (0/76) نشانگر ثبات درونی قابل‌قبول بود. تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس، نشان‌دهنده شکل‌گیری عامل‌های جدیدی برای هر 2 مقیاس بود. عوامل‌ مقیاس گسست اجتماعی از 2 عامل نسخه اصلی به 3 عامل و عوامل‌ مقیاس انزوای ادراک‌شده از 2 عامل نسخه اصلی به 4 عامل در نسخه فارسی تغییر یافت. تحلیل عاملی تاییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری، ساختار 3 عاملی مقیاس گسست اجتماعی (RMSEA= 0/050,GFI=0/951  ,CFI=0/950  و 0/955=TLI) و ساختار 4 عاملی مقیاس انزوای ادراک‌شده (  0/955=GFI= 0/955, RMSEA=0/045,   CFI )  TLI=0/950 را تایید ‌کرد.

نتیجه گیری

اگرچه، ساختار ابعاد به‌دست‌آمده در نسخه فارسی مقیاس‌ها با ساختار نسخه اصلی مقیاس‌ها متفاوت بود، اما نتایج مطالعه نشان‌دهنده قابلیت اعتماد و پایایی نسخه فارسی مقیاس‌های گسست اجتماعی و انزوای ادراک‌شده برای استفاده در سالمندان ایرانی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
472 تا 491
لینک کوتاه:
magiran.com/p2542261 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!