دیدگاه کشاورزان گندم‏ کار شهرستان خرم‏ آباد نسبت به ارتباط با مروجین کشاورزی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش علی ارتباطی با هدف دیدگاه کشاورزان گندم‏کار شهرستان خرم‏آباد نسبت به ارتباط با مروجین کشاورزی‏ انجام شد. جامعه‏ی آماری، همه‏ی کشاورزان گندم‏کار شهرستان خرم‏آباد بود (N= 12500). با استفاده از فرمول نمونه‏گیری کوکران 240 تن از آنان با روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ای بود که روایی آن توسط نظرسنجی از اعضای هییت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSSwin18 انجام شد. اکثریت کشاورزان بر این باور بودند که توصیه‏های مروجین در راستای منافع آنان نیست. علاوه بر این، نتایج گروه‏بندی نیز نشان داد که کشاورزان مورد مطالعه دیدگاه مثبتی به ارتباط با مروجین ندارند زیرا بیش از 70 درصد از آنان دیدگاه منفی و خنثی در این زمینه داشتند.
این پژوهش علی ارتباطی با هدف دیدگاه کشاورزان گندم‏کار شهرستان خرم‏آباد نسبت به ارتباط با مروجین کشاورزی‏ انجام شد. جامعه‏ی آماری، همه‏ی کشاورزان گندم‏کار شهرستان خرم‏آباد بود (N= 12500). با استفاده از فرمول نمونه‏گیری کوکران 240 تن از آنان با روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ای بود که روایی آن توسط نظرسنجی از اعضای هییت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSSwin18 انجام شد. اکثریت کشاورزان بر این باور بودند که توصیه‏های مروجین در راستای منافع آنان نیست. علاوه بر این، نتایج گروه‏بندی نیز نشان داد که کشاورزان مورد مطالعه دیدگاه مثبتی به ارتباط با مروجین ندارند زیرا بیش از 70 درصد از آنان دیدگاه منفی و خنثی در این زمینه داشتند.

زبان:
فارسی
صفحات:
506 تا 512
لینک کوتاه:
magiran.com/p2544102 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!