برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن بزهای مرخز با استفاده از مدل های رگرسیون تصادفی ‏بی اسپلاین ‏

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از این پژوهش برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن در بزهای مرخز با استفاده از مدل های رگرسیون تصادفی بی اسپلاین بود. تعداد 19549 رکورد صفات وزن بدن جمع آوری شده طی سال های 1399-1371 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد بز مرخز سنندج، آنالیز شد. مدل مورد استفاده جهت آنالیز داده ها شامل عوامل ثابت (سال تولد، جنس، نوع تولد و سن مادر) و عوامل تصادفی شامل آثار ژنتیکی افزایشی مستقیم، ژنتیکی افزایشی مادری، محیطی دایمی دام و محیطی دایمی مادری با فرض واریانس باقیمانده همگن و ناهمگن در طول زمان بود. برای مقایسه مدل ها از معیارهای اطلاعات آکایک (AIC) و بیزی (BIC) استفاده و مدل bspq.4.4.4.4 به عنوان بهترین مدل انتخاب شد. مقدار وراثت پذیری مستقیم برای وزن های تولد، سه ماهگی، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی به ترتیب 14/0، 16/0، 08/0، 28/0 و 26/0 برآورد گردید. مقادیر همبستگی ژنتیکی بین وزن های تولد و سه ماهگی، تولد و شش ماهگی، تولد و نه ماهگی، تولد و یک سالگی، سه ماهگی و شش ماهگی، سه ماهگی و نه ماهگی، سه ماهگی و یک سالگی، شش ماهگی و نه ماهگی، شش ماهگی و یک سالگی و نه ماهگی و یک سالگی به ترتیب 91/0-، 22/0، 38/0، 21/0، 56/0، 26/0-، 30/0، 62/0، 86/0و 77/0 برآورد گردید. بیشترین همبستگی فنوتیپی بین وزن نه ماهگی و یک سالگی (82/0) و کمترین همبستگی بین وزن تولد با سه ماهگی و شش ماهگی (12/0) برآورد گردید. نتایج حاصل نشان داد که وزن نه ماهگی معیار مناسبی برای انتخاب در بزهای مرخز می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
245 تا 254
لینک کوتاه:
magiran.com/p2544543 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!