اثر توان بخشی شناختی برکارکرد های اجرایی (تصمیم گیری و انعطاف پذیری ، کنترل هیجان) کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

اختلال نقص توجه / بیش فعالی نوعی اختلال عصبی رشدی با سه ویژگی توصیفی کمبود توجه / بیش فعالی و تکانشگری است. این علایم اغلب در یک یا چند زمینه، بخصوص حوزه های شناختی در سطوح توجه و تصمیم گیری و انعطاف پذیری اختلالاتی ایجاد می کند. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر توان بخشی شناختی برکارکرد های اجرایی (انعطاف پذیری یا کنترل هیجانی و تصمیم گیری) کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی می باشد.

روش کار

پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح کار آزمایی بالینی پیش آزمون / پس آزمون با گروه کنترل بود.30 کودک دارای این اختلال 7-9 سال ، در سال 1398در کلینیک مشاوره آمورش و پرورش ناحیه 1 شیراز ، با استفاده از آزمون 4- CSI و آزمون هوش ریون تشخیص گذاری ویکسان سازی شده و با نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طورتصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند . گروه ازمایش ، ده جلسه ی یک ساعته ،هر هفته دو ساعت ،تحت مداخله توان بخشی شناختی قرار گرفتند . متغیر انعطاف پذیری (کنترل هیجان) و متغیر تصمیم گیری با آزمونهای ویسکانسین و بریف بررسی شد.

نتایج

یافته هانشان می دهد کارکردهای اجرایی (انعطاف پذیری, کنترل هیجان ,تصمیم گیری) در پیش آزمون و پس آزمون در کودکان ADHDتفاوت معنادار وجود دارد (P<0/001.).

نتیجه گیری:

 به نظر می رسد توان بخشی شناختی بر بهبود عملکردهای اجرایی (تصمیم گیری و انعطاف پدیری، کنترل هیجان) کودکان ADHD موثر است و جایگزینی مناسب با داروهای روان محرک در کودکان با این اختلال است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1199 تا 1213
لینک کوتاه:
magiran.com/p2544607 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!