شناسایی چارچوب گفتمانی راه کارهای مقابله با تغییرات اقلیمی مبتنی بر هوش مصنوعی: تحلیل اکتشافی از کسب و کارهای B2B

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیچیدگی، عدم اطمینان و تغییرات محیطی از جمله تغییرات اقلیمی، کسب وکارهای B2B را ملزم به شناسایی راه کارهایی برای مقابله با آن ها و بازنگری نسبت به استراتژی های خود کرده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی چارچوب گفتمانی راه کارهای مقابله با تغییرات اقلیمی مبتنی بر هوش مصنوعی در کسب وکارهای B2B با استفاده از روش کیو انجام گرفت. چارچوب فلسفی این پژوهش، پارادایم تفسیری-اثبات گرایی است که از منظر هدف، کاربردی شمرده می شود. مشارکت کنندگان پژوهش که به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند، 9 نفر از مدیران کسب وکارهای B2B بودند که کسب وکار آن ها متاثر از تغییرات اقلیمی می باشد. دیدگاه های آن ها با تحلیل عاملی کیو و استفاده از نرم افزار SPSS 25 تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان می دهد که چارچوب گفتمانی راه کارهای مقابله با تغییرات اقلیمی مبتنی بر هوش مصنوعی در سه دسته ذهنیت، ظرفیت سازی آموزش، کاهش و ظرفیت سازی ادراک، قرار دارد. تغییرات اقلیمی شدیدترین تهدیدی است که نوع بشر امروزی با آن مواجه و مقابله با آن نه تنها یک ضرورت فوری جهانی بلکه یک فرصت تجاری عظیم می باشد. از سوی دیگر هوش مصنوعی قدرتمندترین ابزاری است که بشر در قرن بیست و یکم در اختیار دارد که با استفاده از این ابزار می تواند با این تغییرات مقابله کند و و بهره وری خود را حفظ و یا حتی ارتقا دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
183 تا 201
لینک کوتاه:
magiran.com/p2544766 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!