ارتباط بین ضخامت چین پوستی نواحی مختلف بدن در دانشجویان پسر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پایش میزان چربی بدن و کنترل آن، عاملی مهم در بررسی سلامت و کارایی افراد میباشد. این عامل در دانشجویان اهمیت ویژه‌ای می‌یابد چرا که تناسب جسمانی نقش کلیدی در عملکرد بهتر و سلامتی جسم و ذهن آنها دارد، لذا از اینرو مقاله حاضر با هدف ارتباط بین ضخامت چین‌پوستی نواحی مختلف بدن در دانشجویان پسر انجام گردید. در این مطالعه 120 دانشجوی پسر 19 تا 24 ساله دانشگاه اصفهان به شکل تصادفی انتخاب و با استفاده از کالیپر سکا با دقت 1/0 ضخامت چربی نقاط هشت گانه بدن آنها 3بار اندازه گیری و نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون با ورژن 21 نرم افزار SPSS تحلیل شد. میانگین و انحراف معیار چربی زیرپوستی تحت‌کتفی (5/5±95/14)، چربی جلو‌بازو(9/2±13/6)، چربی‌پشت‌بازو(04/5±92/11)، چربی‌سینه‌ای(9/3±6/9)، چربی‌شکم(8/8±4/19)،چربی ‌فوق‌خاصره‌ای (9/8±7/14)، چربی ران (7/6±5/16)،چربی ساق‌پا (6/5±4/11) بود، لذا بین ناحیه سینه‌ای به ترتیب با نواحی تحت‌کتفی و شکمی (82%) و (80%) و از طرفی ناحیه شکم همبستگی بالایی را با ناحیه فوق‌خاصره داشت (78%). همچنین میان ناحیه پشت‌بازو با جلو‌بازو و ران (83%) و (84%) و میان ناحیه ساق با ران همبستگی بالایی (85%) وجود داشت (01/0≥P). نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که در اندازه‌گیری با تعداد موضع کمتر می‌توان نسبت به ارزیابی ترکیب‌بدنی اقدام کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2544773 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!