مدل سازی حوزه های دانش مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور صنعت برق با استفاده از تکنیک دیمتل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این پژوهش مدل سازی حوزه های دانش مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور صنعت برق است. پژوهش حاضر یک تحقیق اکتشافی - توصیفی می باشد و جامعه آماری آن دربرگیرنده مدیران و کارشناسان سازمان های پروژه محور در صنعت برق است. روش نمونه گیری تحقیق، روش گلوله برفی و روش هدفمند بوده و حجم نمونه برابر با 20 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از شاخص روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از مکانیزم ارزش آستانه تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نسبت روایی محتوایی لاوشه و تکنیک دیمتل استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، 13 حوزه دانش برای مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور صنعت برق شناسایی شد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که حوزه های مدیریت هزینه، مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت زمان و مدیریت کیفیت، بیشترین تعامل را با سایر حوزه ها دارند. به علاوه، نتایج تحقیق بیانگر آن است که حوز ه های مدیریت حاکمیت و رهبری، مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارتباطات و ذینفعان، مدیریت تدارکات و برون سپاری، مدیریت موجودی ها و فناوری ها و مدیریت حفاظت اطلاعات، ایمنی و بهداشت، حوزه های علی و حوز ه های مدیریت یکپارچگی، مدیریت محدوده، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت و مدیریت ریسک، حوزه های معلول محسوب می شوند. یافته های این تحقیق یک نقشه راه شفاف برای مدیران فراهم می کند تا بتوانند تلاش های خود را بر مهمترین حوزه های دانش مدیریت پروژه به منظور ارتقاء اثربخش و کارآمد عملکرد سازمان های پروژه محور صنعت برق متمرکز نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2545122 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!