ارزیابی فعالیت آنتی باکتریال، آنتی قارچی، آنتی اکسیدانی و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه داروئی Narcissus tazetta L. بومی بهبهان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقاومت باکتریایی و قارچی یکی از دغدغه ها و نگرانی ها در علوم زیستی و پزشکی گردید. از طرفی سالانه در دنیا بیش از بیست میلیون کیلوگرم انواع اسانس از گیاهان دارویی مختلف استخراج می گردد. این مقاله فعالیت ضد قارچی، ضد باکتریایی، آنتی اکسیدانی، استخراج و شناسایی ترکیبات موثره اسانس گونه نرگس Narcissus tazetta L. بومی بهبهان را به روش میکرو استخراج فاز جامد در فضای فوقانی (Head space) بررسی نموده است. پودر گل نرگس با حلال متانول و با روش پرکولاسیون حل و با استفاده از دستگاه تقطیر در خلاء تغلیظ و عصاره بدست آمده است. اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، برای سنجش مقدار آسکوربیک اسید کل و فعالیت ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی به روش دیسک کاغذی در مقایسه با آنتی بیوتیک های استاندارد، علیه سویه های استاندارد انجام گرفت. اسانس-گیری به روش Head space و برای آنالیز و شناسایی ترکیب های تشکیل دهنده اسانس، از دستگاه GC/MS استفاده شد.نتایج نشان داد عصاره پیاز گل نرگس بترتیب بیشترین اثر را بر باکتری ایکولای و قارچ های فوزاریوم سولانی، آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکانس و باکتری های باسیلوس سابتیلیس و استافیلوکوکوس اوریوس دارد. همچنین مقدار آنتی اکسیدان در عصاره کل 698/31 میکرومول بر گرم وزن خشک عصاره (µmol/g) بود .ترکیبات غالب اسانس شامل (E)-β-Ocimene (%36/31)، Linalool (%773/22)، Limonene (%177/14)، 1,8-Cineole (%56/6)، Benzyl acetate (%477/5)، Exo- Arbzol (%622/3)، -Terpinene (%53/3)، (3Z)-Hexenyl acetate (%812/2)، -Terpineol (088/2) بود. با توجه به کاربردهای روز افزون و فعالیت زیستی موثر عصاره گل نرگس، مطالعات وسیع تر ویژگی های آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانتی این گیاه به روش های مختلف پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
692 تا 706
لینک کوتاه:
magiran.com/p2545834 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!