علم سنجی فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت مقاله های منتشرشده فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه انجام شد. رویکرد پژوهش، کمی و روش تحلیل محتوا و علم سنجی است. جامعه آماری پژوهش کلیه 255 مقاله منتشرشده از اولین شماره در بهار سال 1392 تا شماره 36 در زمستان سال 1400 (9 سال گذشته) پژوهشنامه نهج البلاغه بود. گردآوری و شناسایی مقاله ها با مراجعه مستقیم از سامانه وب نشریه انجام شد. در گردآوری اطلاعات به شماره عنوان، تعداد، رتبه علمی، رشته تحصیلی، وابستگی سازمانی نویسندگان، روش شناسی و موضوع مقاله ها پرداخته شد. یافته ها نشان داد که 531 نویسنده با نشریه همکاری داشته اند که 3/73 درصد مرد و 7/26 درصد زن بودند. 1/74 درصد مقاله ها توسط یک نویسنده تالیف شده است. سهم مقاله های نویسندگان پرکار با مشارکت 2 نفره و بیشتر 6/45 درصد بود. سهم مولفان رتبه علمی استادیاری بیش از یک سوم (7/37 درصد) مقاله ها است. از 112 دانشگاه و موسسه پژوهشی که نام آنها در نشریه ذکر شده، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه لرستان و دانشگاه اصفهان حدود یک سوم (6/33 درصد) وابستگی سازمانی مولفان را تشکیل می دهند. نویسندگان رشته زبان و ادبیات از سهم 9/40 درصد مولفان نشریه برخوردار هستند. 4/52 درصد مطالب نشریه به موضوعات ادبی، روانشناسی، حقوق، زبان شناسی، اخلاق و شعر اختصاص دارد. 3/48 درصد نوع روش پژوهشی مقاله های منتشرشده از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. به طور کلی می توان اذعان داشت که شرایط نشریه ازحیث مولفه های مطالعه شده در مقایسه با نشریات مشابه از وضعیت مناسبی برخوردار است.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 تا 111
لینک کوتاه:
magiran.com/p2546698 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!