الگوی پیش نگر فناورانه در مقابله با قاچاق هوایی مواد مخدر از مرزها (مطالعه موردی: قاچاق مواد مخدر با استفاده از پهپاد)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در حال حاضر شیوه های قاچاق مواد مخدر در جهان از روش های سنتی به روش های نوین در حال تغییر می باشند. تحقیق حاضر با هدف ارایه یک الگوی پیش نگر فناورانه با رویکر آینده نگری در مقابله با قاچاق هوایی مواد مخدر از مرزها انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش ترکیبی (آمیخته) و از لحاظ گرد آوری آمار و اطلاعات به صورت میدانی و از طریق مصاحبه و ابزار پرسشنامه تهیه شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوهش شامل 17 نفر از خبرگان و مدیران سطوح راهبردی متخصص در موضوع بوده که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی نیز کارشناسان متخصص مبارزه با مواد مخدر و کارشناسان علوم پروازی به تعداد 90 نفر بودند که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 73 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته با ضریب پایایی 91/0 و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پایایی 84/0 بود. در تحقیق حاضر به جهت تحلیل داده های کیفی از نرم افزار MAXQDA و برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه کمی از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها منجربه شناسایی 80 مضمون پایه ای، 17 مضمون سازمان هنده و 4 مضمون فراگیر در جهت تدوین و طراحی الگوی پیش نگر فناورانه در مقابله با قاچاق احتمالی مواد مخدر در آینده از طریق مرزها انجام گردید. نتایج حاصل از بخش کمی تحقیق نیز بیانگر این موضوع بود که مضامین شناسایی شده می توانند نقش بسزایی در مقابله با قاچاق هوایی مواد مخدر از مرزها در آینده داشته و پیش ‏بین های مناسبی برای ارایه یک الگوی پیش نگر فناورانه تلقی گردند.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2546750 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!