تاثیر تمهیدات انتظامی در امنیت مرز مهران در ایام اربعین حسینی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فرماندهی کل انتظامی به عنوان متولی اصلی برقراری نظم و امنیت در جامعه با انجام تمهیدات متناسب با رویدادهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... نقش مهمی در تامین امنیت پایدار در مناطق شهری و روستایی دارد. با در نظر داشتن این موضوع، هدف از نگارش این مقاله بررسی میزان تاثیر تمهیدات انتظامی در امنیت مرز مهران در ایام اربعین حسینی (ع) هست.پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کمی است که با استفاده از روش توصیفی - پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری در پژوهش حاضر 400 نفر بوده که با بهره گیری از جدول مورگان تعداد 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن به صورت صوری از طرف کارشناسان و خبرگان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 79% که نشان از پایایی مناسبی است محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. یافته های به دست آمده بر پایه فرضیه ها پژوهش نشان داد تمهیدات شش گانه؛ پیشگیری از جرم و ناامنی، مبارزه با تروریسم، نظم بخشی به محل تردد زایرین، حفظ حقوق و کرامت انسانی، کنترل مکانیزه مجاری ورود و خروج و تعامل با عوامل انتظامی کشور مقابل در امنیت مرز مهران در ایام اربعین حسینی (ع) تاثیر دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2546751 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!