بررسی رابطه بین شوک های مالی و ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی دوره (1360-1400)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

عواملی چون انتظارات، عدم انعطاف پذیری مالی، وجود عدم اطمینان های موجود در فضای اقتصادی و سایر شاخص های اقتصادی و غیراقتصادی در ایجاد ادوار تجاری تاثیر هستند. حجم زیاد فعالیت های دولت در اقتصاد ایران بیانگر آن است که دولت تاثیرگذاری اساسی در ثبات و عدم ثبات ادوار تجاری در ایران دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین شوک های مالی و ادوار تجاری اقتصاد ایران طی دوره 1360 - 1400 می باشد. ابتدا با استفاده از روش فیلتر هادریک-پرسکات چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی ایران استخراج شده و با استفاده از مدل VAR رابطه علیت بین شوک های مالی و ادوار تجاری مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اقتصاد ایران طی دوره مورد مطالعه، پنج دوره رکودی و پنج دوره رونق را تجربه کرده است. این دوره ها از نظر طول زمانی و عمق با هم متقارن هستند. نتایج مدل VAR نشان می دهد که یک رابطه علیت دو طرفه بین شوک مخارج دولت و شوک مالیات ها با ادوار تجاری تولید ناخالص داخلی برقرار است. بنابراین رونق اقتصادی می تواند به کاهش شوک های مالی دولت و در پی آن بهبود پیش بینی بودجه و کاهش کسری بودجه گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2546767 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!