بازنمود مبانی الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل در داستان «خلیل کافر»

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

سیر تحول و سفر قهرمان بر مبنای دیدگاه جوزف کمپبل، اسطوره شناس تطبیقی (1904-1987) بدین گونه شکل می گیرد که قهرمان داستان که به زندگی روزمره مشغول است، با شنیدن ندای دعوت، ماجراجویی را آغاز می کند و با نقش آفرینی، پای در جاده آزمونی دشوار می نهد و مراحلی را برای رسیدن به هدف والا طی می کند. در طول مسیر به یاری پیری فرزانه به خودشناسی می رسد و پس از بازگشت به زندگی عادی، آگاهانه و مصرانه کمک به دیگران را سرمشق زندگی خویش قرار می دهد. پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی طرح جوزف کمپبل موسوم به «اسطوره یگانه» در داستان خلیل کافر اثر جبران خلیل جبران (1883- 1931) بپردازد و با بررسی شاخصه های این نظریه در داستان مزبور، میزان تطابق فرآیند تکامل شخصیت قهرمان را با الگویی که کمپبل ارایه داده، بسنجد. یافته های پژوهش گویای هم خوانی سفر قهرمان داستان با الگوی کمپبل است و خلیل به عنوان اسطوره یگانه، در سلوک اجتماعی خود با برخورداری از عشق به هم نوعان، چالش های زندگی را پشت سر گذاشته و به شناختی نو نسبت به جهان دست می یابد. او که تجربه های زندگی شخصی و مسایل روز جامعه را مد نظر داشته، با آگاهی از آموزه های راستین مسیح (ع) به ادراکی تازه از هستی و آفرینش آدمی دست می یابد و زین پس با درهم شکستن استیلای اربابان عوام فریب کلیسا، ضمن غلبه بر مشکلات در نهایت به کمال می رسد و ارباب دو جهان می گردد.

زبان:
عربی
صفحات:
99 تا 118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2546898 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!