رابطه بین فعالیت بدنی و عملکرد تعادلی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مشخص شده است که فعالیت بدنی  با مهارت حرکتی در کودکان مرتبط است. با این وجود، روابط بین فعالیت بدنی و عملکرد تعادلی در میان کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم  به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین فعالیت بدنی و عملکرد تعادل ایستا و پویا در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بود. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع همبستگی بود. 80 کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (دامنه سنی بین 8 تا 14 سال، میانگین سنی 11.51 سال) در مدارس استثنایی در این مطالعه شرکت کردند. فعالیت بدنی با استفاده از پرسشنامه فعالیت بدنی برای نوجوانان (PAQ-C) اندازه گیری شد. برای اندازه گیری عملکرد تعادل از آزمون های تعادل ایستا و پویا استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم میزان فعالیت بدنی و عملکرد متعادل پایینی داشتند. فعالیت بدنی به طور معنادار و مستقیم با عملکرد تعادل ایستا و پویا مرتبط بود. علاوه بر این، فعالیت بدنی به طورمعنادار و مستقیم عملکرد تعادل ایستا و پویا را پیش بینی کرده است. فعالیت بدنی نقش بسیار مهمی در مهارت حرکتی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم دارد. از این رو، نیاز به راهبردها و مداخلات هدفمند برای افزایش سطح فعالیت بدنی در این جمعیت وجود دارد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2546973 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!