اثربخشی آموزش خانواده بر اعتیاد به بازی های دیجیتال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
-استفاده آسیب زا از فناوری های دیجیتال در میان گروه های سنی مختلف جامعه و به طور خاص کودکان در حال افزایش است. از این رو توجه به این موضوع و آموزش خانواده ها جهت توانمندسازی آنها برای مواجهه درست با این مساله حایز اهمیت است. این پژوهش نیز با هدف بررسی تاثیر آموزش خانواده بر اعتیاد به بازی های دیجیتال انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه-آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش -آموزان پسر مقاطع چهارم و پنجم دبستان مدرسه فرید در شهرستان رامسر در سال تحصیلی 99-98 بودند که با احتساب ریزش اعضای نمونه به روش نمونه گیری هدفمند، 40 نفر از آنها انتخاب و به طور تصادفی و مساوی به دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. ابتدا در مرحله پیش آزمون، مقیاس اعتیاد به بازی های ویدیویی برای کودکان (ییلماتز، گریفیتز و کن، 2017) بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش، دوره آموزش خانواده را گذارند. سپس، مجددا از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و نسخه 24 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین اعتیاد به بازی های دیجیتال و مولفه های آن در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش معناداری یافت (05/0 > p). با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که آموزش خانواده در کاهش اعتیاد به بازی های دیجیتال کودکان اثربخش است. از این رو، طراحی و پیاده سازی دوره -های آموزشی برای خانواده ها می تواند در کاهش استفاده آسیب زای فرزندانشان از فناوری های نوین الکترونیکی سودمند باشد
زبان:
انگلیسی
صفحات:
11 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2546974 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!