اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر احساس غربت و هیجان اندیشه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر به مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر احساس غربت، هیجان اندیشه و در دانشجویان می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان(دختر وپسر) مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور شهر ساری درسال تحصیلی 96-1395بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر که به صورت نمونه گیری هدفمند به دو گروه (آزمایش و  کنترل)  تقسیم شدند (15 نفر برای هر گروه). سپس پرسشنامه احساس غربت و پرسشنامه هیجان اندیشه بر روی دو گروه اجرا شد، مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب را در 8 جلسه 90 دقیقه ای به مدت 2 ماه دریافت کرد و گروه کنترل در این مدت آموزشی دریافت نکرد. پس از اتمام آموزش در شرایط یکسان (پس آزمون) بر روی گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. اطلاعات از پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد  مداخله های آزمایشی (آموزش گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب گروهی) باعث کاهش نمره احساس غربت و کاهش بیتابی اندیشه و افزایش پویایی اندیشه در دانشجویان شد (0/01>p). می توان نتیجه گرفت که آموزش گروهی نظریه انتخاب بر افزایش هیجان اندیشه و کاهش احساس غربت در دانشجویان موثر است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
21 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2546975 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!