اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر سبک های مقابله ای و کیفیت زندگی زنان افسرده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
افسردگی شایع ترین اختلال روانپزشکی است. میزان شیوع آن در زنان دو برابر مردان است که بطور جدی سلامت روان این گروه را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین اتخاذ روش های درمانی برای کاهش آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر سبک های مقابله ای و کیفیت زندگی زنان افسرده بود. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان مشهد در سال 1397 تشکیل دادند که در آزمون افسردگی بک نمره بالاتر از 13 را کسب کرده بودند. 30 نفر از آنها به روش نمونه گیری هدفمند بعنوان نمونه انتخاب شدند و سپس با روش تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش (15 نفر گروه آزمایش- 15 نفر گروه کنترل) تقسیم شدند. از سیاهه افسردگی بک(BDI-II)، سیاهه مقابله با موقعیت های استرس زای (CISS) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی-فرم کوتاه  (WHOQOL-BREF) برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. داده ها به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند. یافته ها نشان داد تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در سبک های مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی وجود دارد (0/05>P). اما تفاوت معناداری بین دو گروه در سبک مقابله ای مساله مدار دیده نشد (0/05>P). همچنین نتایج در بخش کیفیت زندگی نشان دهنده ی تفاوت معنادار دو گروه در متغیرهای کیفیت زندگی اجتماعی، روانی، جسمانی و محیطی می باشد (0/05>P). در نتیجه می توان گفت از درمانی شناختی رفتاری می تواند به عنوان یک روش درمانی کارآمد  برای کاهش سبک های مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی در بیماران افسرده در محیط بالینی استفاده کرد. همچنین استفاده از  این روش درمانی باعث افزایش سطح کیفیت زندگی در این بیماران می شود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
31 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2546976 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!