مقایسه فرانگرانی، نشخوار ذهنی و تحریف های شناختی در بهبودیافتگان کووید 19 و افراد عادی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
کووید 19، سرعت انتشار و همچنین درصد مرگ و میر بالایی را از خود نشان داده است. این بیماری وضیعت سلامت روان افراد درسطوح مختلف جامعه را در معرض مخاطره قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر مقایسه فرانگرانی، نشخوار ذهنی و تحریف های شناختی در بهبودیافتگان کووید 19 و افراد عادی بود. پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بهبود یافتگان کووید 19 و افراد عادی مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان تنکابن در بازه زمانی تیر و مرداد 1400بودند که از این بین 120 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسش نامه فرانگرانی، (MWQ)مقیاس پاسخ های نشخواری (RRS) و پرسشنامه تحریف های شناختی (CDS) بود. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) با استفاده از نرم افزار SPSS-24 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین فرانگرانی، نشخوار ذهنی و تحریف های شناختی در دو گروه بهبود یافتگان کووید 19و افراد عادی تفاوت وجود دارد و بهبود یافتگان کووید 19، فرانگرانی، نشخوار ذهنی و تحریف های شناختی بیشتری نسبت به افراد عادی از خود نشان می دهند. براساس نتایج حاصل از این پژوهش که بیانگر بالاتر بودن سطح نشخوار فکری، تحریف شناختی و فرانگرانی در بهبودیافتگان کووید 19 می باشد می توان جهت کاهش این متغیرها از آموزش راهبردهای سازگارانه مقابله با فرانگرانی، نشخوار فکری و تحریف شناختی به افراد بهبود یافته استفاده نمود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
43 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2546977 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!