پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس طرحواره های ناکارآمد اولیه و مهارت های اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس طرحواره های ناکارآمد اولیه و مهارت های اجتماعی انجام شد. 133 نفر از جمعیت عمومی شهر تهران به صورت در دسترس به پرسشنامه آنلاین، شامل پرسشنامه سازگاری بل (BAI)، طرحواره های ناکارآمد اولیه یانگ (YEMSQ) و ارزیابی مهارت اجتماعی ماتسون (MESSY) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های همبستگی و معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS-22 و LISREL استفاده شد. یافته ها نشان داد طرحواره های ناکارآمد اولیه در پنج حوزه بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت های مختل، دیگرجهت مندی، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری، با سازگاری اجتماعی رابطه منفی داشتند، همچنین سازگاری اجتماعی با مهارت های اجتماعی رابطه مثبت داشت. کابرد شیوه معادلات ساختاری نشان داد سازگاری اجتماعی بر اساس طرحواره های ناکارآمد اولیه و مهارت های اجتماعی قابل پیش بینی است. از میان طرحواره ها، دو حوزه محدودیت های مختل (69/0-) و عملکرد مختل (53/0-) قوی ترین تاثیر را به صورت منفی بر سازگاری اجتماعی داشتند، مهارت های اجتماعی نیز به عنوان دومین عامل اثرگذار، پس از حوزه محدودیت های مختل، بیشترین تاثیر را به صورت مثبت (58/0) بر سازگاری اجتماعی نشان داد. یافته ها در بافت نظریه طرحواره ها تبیین و پیشنهادهایی برای ارتقای سازگاری اجتماعی مطرح شد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
56 تا 67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2546978 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!