چالش های پیش روی برنامه ها و راهکارهای عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در بخش تربیت بدنی و ورزش مدارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

در مسیر اجرای برنامه های عملیاتی هر سند راهبردی موانعی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی چالش های پیش روی برنامه ها و راهکارهای عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در بخش تربیت بدنی و ورزش مدارس بود.

روش شناسی : 

روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل 1400نفر از کارکنان حوزه تربیت بدنی آموزش وپرورش استان کرمان بودند. از جامعه یاد شده 302 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و براساس جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار تجقیق برگرفته از پرسشنامه رعیت (1392) بود که روایی آن مورد بررسی وتایید قرار گرفت همچنین پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری تی تک نمونه ای،آنالیز واریانس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی با نرم افزار «اس.پی.اس.اس» استفاده شد.

یافته ها

یافته های تحقیق نشان داد که از بین 5 عامل تخصص معلمان، انگیزه معلمان، تجهیزات وامکانات ورزشی، منابع مالی و برنامه های اجرایی، منابع مالی مهم ترین چالش های پیش روی برنامه ها و راهکارهای عملیاتی شناسایی شده بودند.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به یافته های پژوهش، سند تحول بنیادین در مسیر اجرای برنامه ها و راهکارهای عملیاتی نبازمند پیش بینی های لازم جهت تعدیل یا مرتفع ساختن این چالش ها دارد .

زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2547176 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!