رابطه ویژگی های نوآوری بر ارزش ادراک شده مشتریان در باشگاه های کوچک ورزشی شهر تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

هدف از این تحقیق رابطه ویژگی های نوآوری بر ارزش ادراک شده مشتریان در باشگاه های کوچک ورزشی شهر تهران بود.

روش شناسی: 

پژوهش حاضر براساس هدف جزو تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش از نوع همبستگی است و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات پیمایشی بود. جامعه آماری مشتریان باشگاه های تناسب اندام ویژه آقایان بود (2000=N). براساس فرمول کوکران 267 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها تعداد سه پرسشنامه محقق ساخته شامل 50 گویه که روایی آن با نظر اساتید تایید و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری و به طور خاص از روش تحلیل مسیر استفاده گردید.

یافته ها

نتایج نشان داد بین ویژگی های نوآوری و ارزش ادراک شده ارتباط معناداری و در جهت مثبت وجود دارد (62/0 =r ؛ 05/0=P). همچنین در بین ویژگیهای نوآوری مشاهده پذیری ارتباط بیشتری و پیچیدگی محصول تاثیر کمتری نسبت به سایرین با ارزش ادراک شده دارد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده در خصوص تاثیر معناداری ویژگیهای نوآوری بر ارزش ادراک شده میتوان نتیجه گرفت که با عرضه خدمات نوآورانه با این شیوه میتواند موجب ایجاد ارزش ادراک شده در مشتریان و تقویت آن گردد. مدیران اماکن ورزشی توجه خاصی به کیفیت مطلوب ویژگیهای نوآوری داشته باشند، به گونهای که مشتریان با مشاهده و دریافت اولین اطلاعات در خصوص یک نوآوری به سرعت جذب آن شده و تصمیم به خرید گیرند، زیرا رمز موفقیت یک نوآوری در فروش موفقیت آمیز آن میباشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
265 تا 279
لینک کوتاه:
magiran.com/p2547182 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!