شناسایی و بررسی فرآیند اثرگذاری مهم ترین متغیرهای موثر بر بحران بانکی در طی زمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بررسی بحران های بانکی در دنیا طی زمان نشان دهنده مخرب بودن برخی از آن ها می باشد،مشکلات نهادی، تحریم های اقتصادی و مالی و حتی همه گیری ویروس کرونا موجب افزایش چشم گیر احتمال وقوع بحران در نظام بانکی کشور شده است. سهم بیش از 80 درصدی بانک ها در تامین مالی سرمایه گذاری در کشور اهمیت شناسایی عوامل موثر بر بحران بانکی را دو چندان نموده است، بر این اساس از روش میانگین گیری بیزی و روش خودرگرسیون برداری تعمیم یافته پارامتر متغیر زمان در راستای تعیین متغییرهای موثر بر بحران مالی در بانکها استفاده شده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش کاربردی می باشد. برآورد مدل میانگین گیری بیزی و TVP_FAVAR در نرم افزار متلب 2021 در بازه 11 ساله (1387تا 1398)؛ صورت خواهد گرفت. نمونه مورد بررسی 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در ابتدا 49 متغیر موثر بر بحران بانکی وارد مدل گردید و با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 12 متغیر غیر شکننده موثر بر بحران مالی شناسایی شدند. خروجی نتایج نشان می دهد شاخص بحران بانکی در اقتصاد ایران به دلیل اینکه متغیرهای مرتبط با سیاست گذارهای بخش پولی و مالی بر آن اثرگذارند چند وجهی می باشد؛ نتایج مدل TVPFAVAR نیز نشان می دهد، اثرگذاری متغیرهای موثر بر بحران بانکی عموما مثبت و قوی است و این تاثیر عموما در بلندمدت قوی تر از کوتاه-مدت است؛ در نتیجه جهت کاهش بحران بانکی سیاست های درمانی و صلاحدیدی نمی تواند مانع از وقوع بحران بانکی شود و به سیاست ها و زیرساخت های نهادی و بنیادی و قاعده مند نیاز است.

زبان:
فارسی
صفحات:
379 تا 410
لینک کوتاه:
magiran.com/p2547404 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!