کرامت بیماران تحت مراقبت تسکینی و عوامل موثر بر آن بر بیماران: مطالعه مروری روایتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

 مراقبت تسکینی به عنوان راهکاری برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری های صعب العلاج و خانواده آن ها معرفی شده است. یکی از نکات مهم در مراقبت های تسکینی، احترام به کرامت انسان ها است. لذا مطالعه حاضر با هدف مروری بر کرامت بیماران تحت مراقبت تسکینی و تاثیر آن بر بیماران انجام شد.

مواد و روش

در مطالعه مروری روایتی حاضر، مطالعات فارسی در پایگاه های اطلاعاتی فارسی زبان، مانند مگیران و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با کلید واژه های شان، کرامت بیمار، مراقبت تسکینی از فروردین سال1391تا اردیبهشت سال 1401جست وجو شد. برای جست وجوی مطالعات به زبان انگلیسی از کلید واژه های Patient Dignity, Palliative care در پایگاه داده های کاکرین و پابمد در بین خرداد 1389 تا اردیبهشت 1401 استفاده شد. همچنین جست وجو در پایگاه اطلاعات گوگل اسکالر به فارسی و انگلیسی و جست وجوی دستی در گوگل انجام شد. پس از جست وجو در بانک های اطلاعاتی تعداد 106 مقاله وارد و با اعمال معیار های ورود و خروج وحذف موارد تکراری، تعداد 8 مقاله را مورد بررسی قرار دادند.

یافته ها: 

نتایج مطالعه نشان می دهد از تعداد8 مقاله، تعداد یک مقاله در کشور ایران و 5 مقاله از نوع مطالعه کیفی بود. عوامل فردی، عوامل مراقبتی و عوامل ارتباطی بر روی حفظ کرامت بیماران موثر است.

نتیجه گیری:

 حفظ کرامت انسانی از نیازهای مهم فرد تحت مراقبت تسکینی است. بنابراین کادر درمان باید درمان های مبتنی بر کرامت انسانی را وظیفه خود دانسته و با توجه به عوامل موثر بر ایجاد کرامت ، وظایف حرفه ای خود را به طور شایسته انجام دهند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
130 تا 141
لینک کوتاه:
magiran.com/p2547667 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!