طراحی مدل هوشمند نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در صنعت نساجی و پوشاک به کمک تجزیه و تحلیل آماری (مطالعه موردی کارخانجات نساجی بروجرد)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در پژوهش حاضر تعیین مهمترین عوامل تاثیر گذار بر نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه هوشمند در صنعت نساجی و پوشاک در تعامل با تولید به کمک نرم افزار Spss25 پرداخته شد. دیتاست تحقیق بر اساس یک نمونه 2000 تایی از داده ها و گزارش های مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت ، معدن و تجارت کشور و کارخانجات صنعت نساجی بروجرد به عنوان محل اجرای طرح طی سال های 1394 تا 1399 به صورت نیم سال تنظیم شده است. این تحقیق با جمع آوری این حجم از اطلاعات با همکاری متخصصان نگهداری و صنعت نساجی (جمع آوری اطلاعات 240 واحد صنعتی از630 واحد ریسندگی و بافندگی کشور) کم نظیر است. حجم نمونه تحقیق شامل اساتید، مدیران و کارشناسان صنایع نساجی بوده که پس ازتکمیل پرسش نامه قبل از اجرای تحقیق (وضعیت عملکردی) و مقایسه آن با پرسش نامه بعد از اجرای تحقیق (وضعیت ایده آل) و انجام محاسبات تجزیه و تحلیل آماری نتایج زیر حاصل شده است. با بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق وکلاس بندی عوامل موثر در نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه به ترتیب عبارتند ازعامل استراتژی با امکان تعیین 34 درصد، عامل فن آوری 30 درصد، عامل محیط کار 16 درصد، عامل کارکنان 10 درصد، عامل کیفیت 10 درصد مهمترین عوامل بهبود نگهد ا ری و تعمیر ات پیش گیرانه در تعامل با تولید در صنعت نساجی و پوشاک تعیین شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2547847 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!