ارزیابی مدل سیستم های اطلاعات مدیریت آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدل سیستم های اطلاعات مدیریت آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، آمیخته می باشد . در بخش کیفی، با مراجعه به اسناد و سامانه ی آموزشیار، فرایند سیستم های اطلاعاتی مورد بازبینی قرار گرفته است. در بخش کمی، روش تحقیق از نوع میدانی می باشد . جهت ارزیابی مدل، از معیارهای خادمی زاده ، فرجی و قاسمی (1399) به وسیله ی توزیع پرسشنامه استفاده شده است. معیارهای مذکور شامل مولفه های سازمانی، فردی، اطلاعاتی، فناوری می باشد. جامعه آماری، کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به تعداد 320 نفر می باشند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. روش تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 175 نفر می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تمامی عوامل فردی، سازمانی، اطلاعاتی و فناوری در سیستم های اطلاعات مدیریت آموزشیار از منظر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز بالاتر از سطح متوسط می باشد .
زبان:
فارسی
صفحات:
163 تا 182
لینک کوتاه:
magiran.com/p2547882 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!