لنز فراسطح پلاسمونی مسطح آرایش پذیر با استفاده از ماده ناهمسانگرد TiO2: طراحی و شبیه سازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله، طراحی و شبیه سازی لنزی تنظیم پذیر با فراسطح پلاسمونی ارایه می شود که روی زیرلایه ناهمسانگرد تک محور چاپ شده است. سلول واحد این ساختار، نانوآنتنی Vشکل از جنس طلاست که بر روی لایه نازک دی اکسید تیتانیوم (TiO2) قرار می گیرد. نانوآنتن مذکور دارای دو درجه آزادی در استخراج دیاگرام فازی است که یکی از آن ها، پارامتر طول بازوی عنصر نانوآنتن و دیگری زاویه بین دو بازوی Vشکل است. استفاده از زیرلایه TiO2 هم انعطاف بیشتری به سلول واحد اضافه می کند که به تغییر میزان ناهمسانگردی زیرلایه در طول موج های نوری برمی گردد. به کمک روش ممان، دیاگرام های دامنه و فاز میدان پراکنده شده با قطبش متعامد از سلول واحد برای حالتی که محور نوری زیرلایه ناهمسانگرد در جهت محور x قرار دارد، محاسبه می شود و در طراحی لنز مسطح استفاده می شوند. با استفاده از دیاگرام فازی حاصل و اصل طول نوری یکسان، نانوآنتن های خاصی در سطح لنز چیده می شوند تا جابجایی فاز لازم را برای ایجاد نقاط متمرکز کننده نور در کانون های لنز تامین کنند. در مرحله پایانی، لنز طراحی شده، شبیه سازی می شود و نشان داده می شود که در اثر تابش موج صفحه ای به سطح لنز، دو نقطه کانونی برای تمرکز نور در قسمتهای جلویی و پشتی آن حاصل می شود که با تغییر زاویه بین محور نوری زیرلایه ناهمسانگرد و جهت میدان الکتریکی موج تابشی، شدت نور در کانون ها تنظیم می شود. چنین رفتاری با چرخش محور نوری زیرلایه ناهمسانگرد یا تغییر قطبش موج تابشی حاصل می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
229 تا 237
لینک کوتاه:
magiran.com/p2548148 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!