ارائه الگوی ارزشیابی خط مشی های توسعه صنعتی با رویکرد بهره وری منابع انسانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر ارایه الگوی ارزشیابی خط مشی های توسعه صنعتی با رویکرد بهره وری منابع انسانی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کابردی و از نظر روش پیمایشی-اکتشافی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان و سازمان های تابعه آن است. با توجه به نوع جامعه آماری و بر اساس روش شناسی تحقیق که به صورت تلفیقی انجام می شود، روش نمونه گیری در بعد کیفی به صورت غیراحتمالی و در دسترس و هدفمند بوده که به بررسی نظرات 13 نفر از خبرگان پرداخته شد. همچنین در بعد کمی، روش نمونه گیری احتمالی بوده و از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. در مرحله اول پژوهش به جمع آوری داده های کیفی از طریق مصاحبه و سپس بررسی آن ها بر اساس روش شناسی میک مک پرداخته شد که تعداد 19 مولفه به عنوان مولفه های اصلی پژوهش شناخته شد. سپس، شاخص های مرتبط با این مولفه ها ازطریق مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شد و به کمک روش شناسی دلفی فازی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی و کمی، تعداد چهار گستره اصلی (روش محور، ارزش محور، شایستگی محور و تکاملی) شناسایی شدند که این چهار گستره، خود به 19 مولفه و 105 شاخص گسترش یافتند. در نهایت از طریق مدل سازی معادلات ساختاری، ابعاد و مولفه ها و شاخص ها در جامعه مورد مطالعه بررسی شد و داده های حاصل از جمع اوری پرسشنامه طراحی شده، از طریق نرم افزار Smart PLS مورد بررسی قرار گرفت که نشان از تاییدپذیری مدل پژوهش داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2548435 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!