هوش اخلاقی در پرستاران و عوامل موثر برآن: مقاله مروری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هوش اخلاقی یکی از ابعاد هوش است که می تواند چهارچوبی را برای عملکرد صحیح انسان ها فراهم آورد و به عنوان یک عامل پیش بینی کننده رفتار محسوب می شود. هدف از مطالعه بررسی هوش اخلاقی در پرستاران و عوامل موثر بر آن می باشد.
این مطالعه به صورت مرور روایتی انجام شد. در مطالعه حاضر، برای انتخاب مطالعات، در پایگاه های اطلاعاتی فارسی زبان مانند Magiran، SID، Barakat Knowledge Network System، Scholar Google  با کلیدواژه های هوش، پرستار،  اخلاق حرفه ای جستجو شد. معیارهای ورود مطالعه شامل: بررسی مقالات فارسی در محدوده سال های 1390-1399، مرتبط با هوش اخلاقی در پرستاران بوده است. معیارهای خروج مطالعه شامل مقالات غیرفارسی زبان، غیرمرتبط با هدف پژوهش و عدم دسترسی به نسخه کامل مقاله مورد نظر بود. مقالات مروری نیز از مطالعه خارج شدند. حاصل جستجو با استفاده از کلیدواژه های بیان شده در بالا 150 مقاله بود. در نهایت 11 مقاله متناسب با سوال پژوهش وارد مطالعه شدند.
یافته ها نشان داد بین هوش اخلاقی با رضایت بیمار از مراقبت پرستاری، تاب آوری، خشم، نگرش نسبت به آموزش بیمار و کیفیت زندگی کاری پرستاران ارتباط معنادار وجود دارد. 
با توجه به یافته های مطالعه، صرف هزینه و زمان در راستای افزایش هوش اخلاقی در پرستاران ، ضروری می باشد. پیشنهاد می گردد برای پرستاران، برنامه های آموزشی مناسب با موضوع اخلاق در قالب دوره های ضمن خدمت برگزار شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2549798 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!