بررسی شرایط رویشگاهی آلبالوی خراسانی (Prunus chorassanica (Pojark.) A.E.Murray) در رویشگاه های طبیعی استان خراسان رضوی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش پیش رو با هدف شناسایی شرایط رویشگاهی آلبالوی خراسانی (Prunus chorassanica (Pojark.) A.E.Murray) به عنوان یک درختچه انحصاری ایران در استان خراسان رضوی انجام شد. پس از استقرار سه ترانسکت 100 متری در سه رویشگاه طبیعی این گونه در شهرستان درگز، 10 قطعه نمونه پنج متر مربعی در امتداد هر ترانسکت پیاده شد. در قطعه نمونه ها، درصد تاج پوشش و تراکم گونه های گیاهی به روش تصادفی- منظم نمونه برداری شد. همچنین، شرایط بوم شناختی رشد و پراکنش آلبالوی خراسانی شامل ویژگی های اقلیمی، توپوگرافی و خاک رویشگاه ها بررسی شد. پوشش گیاهی گونه مذکور در سه رویشگاه مورد بررسی بین 87/7 تا 7/11 درصد و تراکم آن نیز بین 50 تا 75 پایه در هکتار متغیر بود. متوسط درصد شن، سیلت و رس خاک رویشگاه های این درختچه به ترتیب 34، 5/38 و 5/27 درصد و بافت خاک آن از نوع لومی به دست آمد. متوسط pH و هدایت الکتریکی خاک نیز به ترتیب 73/7 و 8/0 دسی زیمنس بر متر بودند. این گونه در ارتفاع بیشتر از 2000 متر از سطح دریا، شیب بین 30 تا 55 درصد و اغلب در جهت شمالی حضور دارد. باتوجه به ارزش زیاد آلبالوی خراسانی، ضروری است در قالب اقدام برای حفاظت در خارج از رویشگاه اصلی، بذرهای آن جمع آوری و در بانک ژن منابع طبیعی ایران ذخیره شوند. همچنین، پیشنهاد می شود که پایه هایی از آن در باغ گیاه شناسی ملی ایران کاشته شوند تا در صورت لزوم، امکان احیای دوباره جمعیت آن در طبیعت وجود داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
277 تا 287
لینک کوتاه:
magiran.com/p2550837 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!