ویژگی های کمی و تنوع گونه ای توده های شاخه زاد در جنگل های ارسباران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مطالعه ساختار جنگل ها در شناسایی توده ها و تدوین برنامه های مناسب مدیریتی، بسیار کارآمد است. در پژوهش پیش رو، ویژگی های کمی و تنوع گونه ای درختی و درختچه ای در توده های شاخه زاد جنگل های ارسباران در استان آذربایجان شرقی بررسی شد. ابتدا، 24 قطعه نمونه مربعی شکل نیم هکتاری در توده های مذکور به روش تصادفی- منظم پیاده شد. سپس، مشخصه های کمی جست های هر قطعه نمونه شامل گونه، تعداد جست در هر جست گروه، قطر و ارتفاع جست گروه اندازه گیری شد. برای بررسی تنوع زیستی از شش شاخص تنوع سیمپسون و شانون- وینر، غنای مارگالف و منهنیک و یکنواختی پایلو و هیل استفاده شد. نتایج نشان داد که اوری (Quercus macranthera Fisch. & C.A.Mey. ex Hohen.) (1/61 درصد)، گونه غالب درختی و ممرز (Carpinus betulus L.) (2/12 درصد)، افرا کرب (Acer campestre L.) (4/10 درصد) و هفت کول (Viburnum lantana L.) (2/3 درصد) جزء گونه های همراه بودند. میانگین ارتفاع و قطر برابر سینه جست گروه ها به ترتیب 08/5 متر و 53/10 سانتی متر به دست آمد. بیشترین و کمترین مقدار تنوع زیستی به ترتیب متعلق به شاخص های پایلو (42/1) و منهنیک (31/0) بودند. به طورکلی، توده های شاخه زاد مورد مطالعه، تنوع زیستی مناسبی داشتند. بااین حال، منحنی پراکنش قطری نیمه زنگوله ای شکل و متوسط قطر جست گروه ها نشان دهنده توده های همسال و جوان است. این ساختار می تواند به دنبال عدم مدیریت اصولی و شدت زیاد تخریب در این جنگل ها ایجاد شده باشد.اوری، تنوع زیستی، جست گروه، جنگل شاخه زاد
زبان:
فارسی
صفحات:
288 تا 298
لینک کوتاه:
magiran.com/p2550838 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!