اثر مکمل لیزوفسفولیپید در جیره‏های حاوی منابع و سطوح مختلف چربی بر پارامترهای سرم خون، ریخت شناسی روده کوچک، فلور میکروبی سکوم و عملکرد جوجه های گوشتی در دوره آغازین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با روش فاکتوریل جهت ارزیابی اثر مکمل لیزوفسفولیپید (0 و 25/0 گرم در کیلوگرم) در جیره‏های ذرت- کنجاله سویا که حاوی سه منبع چربی (روغن سویا، پیه‏گاوی و مخلوط 50 :50) و هریک در دو سطح (5/1 و 3 درصد) با 12 جیره آغازین ایزوکالریک و ایزونیتروژنوس انجام شد. هر جیره به شش تکرار دارای 10 قطعه جوجه‏گوشتی در دوره 1 تا 14 روزگی تغذیه و صفات عملکردی، ریخت شناسی ژژنوم، ترکیب لیپیدهای سرم خون، جمعیت میکروبی سکوم یک جوجه از هر تکرار در پایان 14 روزگی اندازه‏گیری شد. اثرات متقابل مکمل لیزوفسفولیپید، منبع چربی و سطح چربی جیره بر عملکرد جوجه‏ها در این دوره معنی‏دار نبود و فقط اثر متقابل مکمل لیزوفسفولیپید و سطح چربی بر مصرف خوراک معنی‏دار بود (05/0p<). اثر متقابل مکمل لیزوفسفولیپید و سطح چربی جیره بر عرض پرز معنی‏دار بود (05/0p<). اثر سطح چربی جیره بر ارتفاع پرز معنی‏دار بود و سطح سه درصد سبب افزایش آن شد. اثر متقابل مکمل لیزوفسفولیپید و سطح چربی بر میزان تری‏گلیسیرید سرم و اثر مکمل لیزوفسفولیپید و منبع چربی جیره بر میزان LDL سرم جوجه‏های گوشتی معنی‏دار بودند (05/0p<). اثر مکمل لیزوفسفوپیپید بر میزان تری‏گلیسرید و همچنین منبع چربی جیره بر میزان کلسترول و HDL سرم معنی‏دار بود (05/0p<). مکمل لیزوفسفولیپید بر جمعیت لاکتوباسیلوس و سطح چربی جیره بر جمعیت اشریشیاکلی تاثیر معنی‏دار داشتند (05/0p<). بررسی نتایج این پژوهش نشان داد که مکمل لیزوفسفولیپید بر عملکرد جوجه‏های گوشتی در دوره آغازین تاثیر نداشت، ولی سبب افزایش جمعیت لاکتوباسیلوس ها و کاهش تری گلیسرید سرم خون شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
565 تا 582
لینک کوتاه:
magiran.com/p2550967 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!