بررسی کیفیت آب پشت سد گلستان بمنظورفعلیتهای آبزی پروری با استفاده از شاخص CCMEWQI

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

دریاچه های پشت سد جزء منابع آبی نیمه طبیعی داخلی محسوب می شوند و از دیدگاه آبزی پروری از جایگاه ویژه‏ای برخوردار هستند. برای دستیابی به اهداف مدیریتی، دانستن الگوی تغییرات پارامترهای زیستی و غیرزیستی در دریاچه پشت سد ضروری است. بدین منظور، جهت تعیین کیفیت آب با استفاده از شاخص های کیفی آب (WQI) 12 خصوصیات فیزیکوشیمیایی (دمای آب، اکسیژن محلول، شوری، اسیدیته، هدایت الکتریکی، مواد جامد معلق، سختی کل، قلیاییت کل، نیترات، آمونیاک، فسفات و فسفر کل) در سال 1398 به صورت ماهانه و به مدت یکسال در 7 ایستگاه سد گلستان شهرستان گنبد مورد ارزیابی قرار گرفت. اگرچه تغییرات زمانی و مکانی در برخی عوامل اندازه گیری شده، مشاهده شد؛ بر اساس شاخص WQI در سد گلستان طی ماه های مختلف در طبقه نسبتا متوسط تا خوب قرار داشت. بنابراین، به منظور پرورش ماهیان گرمابی و سردابی مطلوب ارزیابی گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
20 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2551040 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!