تاثیر سطوح مختلف مکمل ساپونین کویلاجا بر عملکرد رشد و تغذیه، فعالیت آنزیم های گوارشی، ایمنی غیر اختصاصی و کیفیت آب مخازن پرورش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلاک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی اثرات سطوح مختلف ساپونین کویلاجا در جیره غذایی بر عملکرد رشد، آنزیم های گوارشی، کیفیت آب و پاسخ ایمنی ماهی کپور معمولی در سیستم بیوفلاک انجام شد. ماهی ها (59/0 ± 06/8 گرم) به مدت 60 روز با جیره های حاوی 0 (BC)، 15 (BS1)، 30 (BS2) و 60 (BS3) میلی گرم بر کیلوگرم پودر ساپونین تغذیه شدند. عملکرد رشد و پروتیاز در ماهیان تغذیه شده با جیره ساپونین در محیط بیوفلاک به طور معنی داری بالاتر بود (05/0<p) در حالی که هیچ تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی و آنزیم لیپاز نداشت (05/0>p). غلظت نیتروژن آمونیاک کل در گروه های تغذیه شده با ساپونین به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (05/0<p). بیشترین میزان فعالیت ایمونوگلوبولین کل سرم، فعالیت لیزوزیم و مسیر فرعی کمپلمان (ACH50) در جیره حاوی پودر ساپونین در سیستم بیوفلاک مشاهده شد (05/0<p). نتایج حاضر نشان می دهد که ساپونین کویلاجا می تواند به عنوان یک افزودنی خوراکی بالقوه برای ماهیان پرورشی در سیستم بیوفلاک استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
70 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2551045 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!