بررسی ولتاژ دمایی و اتلاف گرما در سامانه نقطه کوآنتومی مثلثی در حضور برهم کنش کولمبی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله پژوهشی با استفاده از روش تابع گرین در مدل اندرسون، ویژگی های ترموالکتریک نقطه کوآنتومی مثلثی که به الکترودهای فلزی متصل است را به صورت عددی بررسی می کنیم. با استفاده از روش معادله حرکت و در حضور برهم کنش کولمبی در رژیم انسداد کولمبی، ولتاژ و جریان دمایی و اتلاف گرما محاسبه می شوند. نتایج نشان می دهند که ولتاژ و جریان دمایی رفتاری غیرخطی دارند که اندازه و علامت آنها را می توان توسط انرژی جایگاهی و قدرت اتصال نقاط کوآنتومی به یکدیگر کنترل نمود. همچنین جریان گرمایی نسبت به تغییر علامت ولتاژ بایاس و به ازای تمامی مقادیر انرژی های جایگاهی نقاط کوآنتومی، تابعی غیرخطی و نامتقارن است. محاسبات نشان می دهند که برای تمامی مقادیر انرژی جایگاهی، جریان گرمایی می تواند مثبت یا منفی باشد که نشان می دهد جریان گرمایی به صورت غیرمعمول به ازای ولتاژ غیرصفر برابر با صفر می شود. این نتایج می توانند در تعیین کارایی ادوات الکترونیکی نانومقیاس برای کنترل اتلاف گرما مفید باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2551134 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!