پتانسیل پاشندگی یک اتم حالت پایه در محیط های مغناطوالکتریک اتلافی با پاسخ غیر موضعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به کمک روش اختلال، رابطه انرژی پتانسیل پاشندگی یک اتم الکتریکی و یا مغناطیسی حالت پایه در حضور مواد مغناطوالکتریک اتلافی را به محیط های غیرموضعی تعمیم داده ایم. از آنجایی که رابطه نهایی به هندسه سیستم وابسته است، می توان نیروی کازیمیر-پولدر را نیز در چنین سیستم هایی با محاسبه شیب انرژی پتانسیل به دست آورد. اگرچه رابطه پتانسیل به لحاظ شکل ظاهری کاملا مشابه با رابطه متناظر در محیط های موضعی می باشد که پیش تر به دست آمده است، اما به دلیل تفاوت تانسور گرین محیط های موضعی با محیط غیرموضعی و وابستگی رابطه نهایی پتانسیل پاشندگی به تانسور گرین محیط، نتایج کاملا متفاوتی به دست می آوریم.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2551135 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!