نقش ابرناهمخوانی کوانتومی در کدگذاری فوق چگال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
همبستگی های کوانتومی بصورت جامع به عنوان منبع اصلی برای کارهای مختلف پردازش اطلاعات کوانتومی پذیرفته شده اند. اگر به کد گذاری چگال به عنوان یک فرایندی برای انتقال اطلاعات از منبع تا دریافت کننده اطلاعات نگاه کنیم. این مساله که چگونه می توان از ویژگی های کانال کوانتومی پی برد تحت چه شرایطی کانال برای کدگذاری چگال مناسب است، اهمیت می یابد. در این مقاله کدگذاری فوق چگال را با در نظر گرفتن یک مدل ساده کانال کوانتومی دو کیوبیتی بررسی می کنیم. نشان می دهیم که ابرناهمخوانی کوانتومی می تواند نقش بسیار موثری در پیش بینی رفتار ظرفیت کدگذاری فوق چگال داشته باشد. این مساله می تواند نقش موثر و مفیدی در فرآیند اطلاعات کوانتومی داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2551139 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!