نقش واسطه ای فرایندهای خودنظم بخشی در رابطه استرس ادراک شده با افسردگی، شرم و گناه در دو گروه بیماران پسوریازیس و همراهان بیماران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای فرایندهای خودنظم بخشی در رابطه استرس ادراک شده با افسردگی، شرم و گناه در بیماران مبتلا به پسوریازیس و همراهان آن ها بود. پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی و در چارچوب رویکرد کمی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به پسوریازیس و افراد سالم (همراهان بیماران) مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان پوست رازی شهر تهران در سال 1396 بودند. 168 بیمار (85 مرد و 83 زن) و 121 همراه بیمار (22 مرد و 99 زن) به روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه های خودشناسی انسجامی (ISK)، خودمهارگری (SCS)، بهوشیاری (MAAS)، استرس ادراک شده (PSS) و مقیاس افسردگی (MMPI) در این تحقیق به کار گرفته شدند. داده ها با استفاده از SPSS-22 و به روش های آماری توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی و آزمون T تحلیل شدند. یافته ها نشان داد خودشناسی انسجامی و شرم در همراهان بیماران، بیشتر از بیماران پسوریازیس است. در مقابل، اضطراب و افسردگی در گروه بیماران پسوریازیس بیشتر از همراهان آن ها بود. همچنین نتایج نشان داد رابطه بین استرس ادراک شده با افسردگی و شرم به وسیله خودشناسی انسجامی تعدیل می شود. درنتیجه ضرورت دارد متخصصان بهداشت روان، نهادهای آموزشی و والدین به پرورش فرایندهای خودنظم بخشی در افراد بپردازند.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2551841 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!