مدل پیش بینی اضطراب اجتماعی براساس کمال گرایی و خودکارآمدی اجتماعی با میانجی گری تحریف های شناختی در نوجوانان دختر و پسر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل پیش بینی اضطراب اجتماعی براساس کمال گرایی و خودکارآمدی اجتماعی با میانجی گری تحریف های شناختی در نوجوانان دختر و پسر صورت گرفت. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه اول و دوم شهر اهواز بود که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل 373 نوجوان بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس اضطراب اجتماعی (CAS)، مقیاس کمال گرایی (PS)، پرسشنامه تحریف های شناختی (CDQ) و پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی (SSEQ) بود. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مسیر صورت گرفت. نتایج نشان داد کمال گرایی، خودکارآمدی اجتماعی و تحریف های شناختی با اضطراب اجتماعی دارای رابطه معنادار است (0/01>p). همچنین کمال گرایی و خودکارآمدی اجتماعی بر تحریف های شناختی با اضطراب اجتماعی اثر مستقیم معنادار دارد (0/01>p). علاوه براین مطابق نتایج بوت استراپ و سوبل، تحریف های شناختی در رابطه کمال گرایی و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دختر و پسر دارای نقش میانجی گری معنادار است (0/01>p). درنهایت مدل از برازش مناسب برخوردار بود. با توجه به نقش میانجی معنادار تحریف های شناختی لازم است درمانگران بالینی با به کارگیری فنون شناختی، تحریف های شناختی نوجوانان را کاهش دهند.واژه های کلیدی: اضطراب اجتماعی، کمال گرایی، خودکارآمدی اجتماعی، تحریف های شناختی، نوجوانان.
زبان:
فارسی
صفحات:
187 تا 202
لینک کوتاه:
magiran.com/p2551848 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!