مقایسه اثربخشی روش آموزش مبتنی بر حل مسئله با روش سخنرانی جهت یادگیری فعال مبحث شکل هندسی مولکول ها در شیمی عمومی برای دانشجویان علوم پایه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارایی روش آموزش مبتنی بر حل مسیله با روش سخنرانی با استفاده از مدل های مولکولی بادکنکی جهت اجرای درس شیمی عمومی بخش شکل هندسی مولکول ها برای دانشجویان علوم پایه انجام شد. این تحقیق از نوع مطالعات کاربردی و به روش نیمه تجربی است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان علوم پایه ورودی 1397 و 1398 (آموزش زیست شناسی و فیزیک) مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان تبریز بودندکه به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز برای پایایی آماری این تحقیق بر پایه آزمون نهایی کوتاه پاسخ انجام شد. روایی سوالات طراحی شده با استفاده از نظر متخصصان تایید و جهت پایایی و بررسی داده ها از تحلیل آماری واریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده به وسیله مقادیر آماری F وT تست و سایر پارامترهای آماری بدست آمده از ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که به کارگیری روش مبتنی بر حل مسیله جهت یادگیری فعال فراگیران به همراه استفاده از مدل مولکولی در مبحث مذکور در درس شیمی عمومی بسیار موثرتر از روش معمول سخنرانی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2552686 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!