کشت ریشه نابجا در سرخارگل (Echinacea purpurea L.) و افزایش تجمع مشتقات اسید کافئیک از طریق محرک های زنده و غیر زنده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این تحقیق با هدف ایجاد دستورالعملی برای القای ریشه نابجا و بررسی اثرات اسید سالیسیلیک (0 ، 160 و 320 میلی گرم در لیتر) و عصاره مخمر (0، 0/75 و 1/5 گرم در لیتر) بر تولید مشتقات کافییک اسید (اسید شیکوریک، اسید کلروژنیک، اسید کافتاریک، اکیناکوزید و سینارین) در ریشه های نابجای سرخارگل انجام شد. همچنین اثر نیترات آمونیم 0، 0/25 ، 0/75 و 1 برابر غلظت محیط MS همراه با دو غلظت ایندول استیک اسید (1 و 3 میلی گرم در لیتر) بر القای ریشه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که القای ریشه نابجا در سرخارگل به طور معنی داری تحت تاثیر میزان نیترات آمونیم و غلظت IAA قرار گرفت (p<0/01) بیشترین القای ریشه (100%) و میانگین تعداد ریشه های نابجا در ریزنمونه های کشت شده (14/3 ریشه) در تیمار 1 میلیگرم در لیتر IAA در محیط کشت MS با یک چهارم نیترات آمونیم مشاهده شد. اثرات اصلی و متقابل اسید سالیسیلیک و عصاره مخمر با مدت زمان بر صفات اندازه گیری شده (به استثناء اکیناکوزید) معنی دار بود (p<0/01) نتایج نشان داد کاربرد 1/5 گرم در لیتر عصاره مخمر و 160 میلی گرم در لیتر سالیسیلیک اسید به مدت زمان 96 ساعت بهترین تیمارها برای تحریک میزان مشتقات کافییک اسید می باشد. بیشترین میزان تولید اسید کافتاریک، اسید شیکوریک، اسید کلروژنیک و سینارین در ریشه های نابجا، پس از 96 ساعت تیمار با غلظت 160 میلیگرم در لیتر سالیسیلیک اسید بدست آمد که در مقایسه با شاهد 2/13، 1/83، 2/39، 2/97 برابر بیشتر بود. نمودار حرارتی (هیت مپ) نشان داد که میزان مشتقات کافییک اسید در تیمارهای عصاره مخمر و سالیسیلیک اسید در گروه های مجزایی از هم و شاهد قرار گرفتند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
24 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2552712 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!