شناسایی مولکولی و مورفولوژیکی قارچ های اندوفیت جدا شده از اندام های هوایی درخت سرخدار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گیاهان بخش مهمی از رژیم غذایی ما را تشکیل میدهند که علاوه بر متابولیت های اولیه، طیف وسیعی از متابولیت های ثانویه را نیز تولید می کنند. قارچ های اندوفیت از جمله میکروارگانیسم های همزیست در گیاهان هستند که نه تنها سبب ایجاد آلودگی و بیماری در گیاه میزبان نمیشوند، بلکه در تولید و یا افزایش برخی متابولیت های ثانویه و نیز ایجاد پاسخهای دفاعی در برابر تنش های زنده و غیرزنده در گیاه نیز نقش دارند. گیاه سرخدار از جمله درختان بومی ایران و باارزش دارویی و دارای اندوفیت های قارچی مهمی می باشد. جداسازی و شناسایی قارچ های اندوفیت در این گیاه می تواند در جهت کشف گونه های جدیدی با پتانسیل تولید تاکسول، مهم باشد. به همین منظور، پژوهشی جهت جداسازی و شناسایی مولکولی و مورفولوژیکی برخی اندوفیت های قارچی سرخدار در شرایط آزمایشگاه انجام شد.به منظور بررسی حضور ژن ITS در قارچها از پرایمرهای اختصاصی ITS5 و ITS4 استفاده شد. 81 قارچ اندوفیت از نهال سرخدار استخراج و 8 نمونه برای آزمایش های مولکولی انتخاب شدند. نتایج بررسی حضورITS نشان داد که تمامی قارچهای استخراج شده در ناحیه موردنظر، باند ایجاد کردند. بر اساس بررسیهای مولکولی و مورفولوژیکی، 8 سویه از قارچ های اندوفیت شناسایی شده متعلق به جنس های Phomopsis ،Fusarium ،Akanthomyces ،Purpureocillium و Colletotrichum بودند. بنابراین، شناسایی گونه های اندوفیت بیشتر میتواند به کشف میکروارگانیسم های مفید در تولید متابولیتهای ثانویه مانند تاکسول کمک کند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
35 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2552713 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!