گلدهی و خودناسازگاری برخی از نژادگان های برتر زردآلو در اقلیم برزک کاشان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شناسایی نژادگان های برتر از بین تنوع بسیار بالای ژرم پلاسم درختان میوه ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از بین 600 نژادگان کشت شده در باغ های برزک کاشان، ابتدا تعداد 80 و سپس 11 نژادگان برتر انتخاب گردید. افزون بر ثبت تاریخ گلدهی 80 نژادگان مرغوب، ارزیابی های فنولوژی 11 نژادگان برتر نیز طی دوسال باغی 1397 - 1396 انجام گرفت. تفاوت 21 روز در زمان آغاز گلدهی در دو سال پژوهش ثبت گردید. تراکم گل در شاخه، تنوع بالایی را در بین نژادگان های مورد مطالعه نشان داد به طوری که نژادگان 1045KB با 158 گل بیشترین و نژادگان 12939KB با 60 گل، کمترین تراکم گل را داشتند. بیشترین و کمترین درصد تشکیل میوه ثبت شده در 15 روز بعد از خودگرده افشانی کنترل شده به ترتیب مربوط به نژادگان 1045KB (83/53 درصد) و نژادگان 4541KB (صفر درصد) بود. تصاویر میکروسکوپی، تندش بسیار مطلوب دانه های گرده را در سطح کلاله گل های خودگرده افشانی شده نشان داد. در بیشتر نژادگان ها تعداد محدودی از لوله های گرده در بازه 48، 72، 96 و 120 ساعت به تخمدان رسیده و از آن عبور کردند. رشد لوله گرده در خامه که به وسیله میکروسکوپ فلورسنس بررسی شد، خودناسازگاری نژادگان های مورد مطالعه را تایید نمود. با توجه به اینکه نژادگان های مورد مطالعه از نظر بسیاری از ویژگی های مورفولوژیک برتر بودند، نتایج به دست آمده می تواند سبب سهولت انجام برنامه های به نژادی بعدی روی این نژادگان ها شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
511 تا 522
لینک کوتاه:
magiran.com/p2552772 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!