حفظ پارامترهای کیفی اسپرم خروس با افزودن ترکیبات کلسیمی به رقیق کننده لیک به مدت 72 ساعت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه مطالعه

ذخیره سازی منی پرند گان در دمای 4 درجه سانتی گراد باعث کاهش تحرک اسپرم و افت کیفیت مایع منی می شود.

هدف

تعیین اثر افزودن ترکیبات کلسیمی: کلسیمافور (CMP)، کلسیم گلوکونات (CG) و کلسیم کلراید (CaCl2) بر میزان جنبایی و تحرک پیشرونده اسپرم منی خروس نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی گراد یخچال بود.

روش‎کار

در مطالعه حاضر از 5 قطعه خروس نژاد لاری 45 هفته استفاده شد. ترکیبات مختلف کلسیمی در غلظت های 56/0، 056/0 و 0056/0 میلی مولار به رقیق کننده لیک اضافه شدند. نمونه های منی رقیق شده پس از تیمار بندی جهت جلوگیری از ایجاد شوک حرارتی تا دمای نگهداری خنک گردید و سپس به داخل یخچال با دمای 4 درجه سانتی گراد انتقال داده شد. فراسنجه هایی که از اهمیت بیشتر برخوردار بودند مانند: جنبایی، تحرک پیش رونده به صورت چشمی با استفاده از لنز 40 میکروسکوپ نوری، زنده مانی با استفاده از روش رنگ آمیزی ایوزین-نگروزین، درصد سلامت آکروزوم به روش فرمالین سیترات، سلامت غشاء سلولی با تست هایپواسموتیک، میزان پراکسیداسیون لیپید و واکنش اسپرم غشاء پری وتیلین در 72 ساعت بعد از نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد، مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج

بر اساس نتایج به دست آمده ترکیبات مختلف کلسیم در اکثر غلظت های استفاده شده بعد از 72 ساعت توانست تاثیر معنی داری بر پارامترهای زنده مانی، جنبایی و تحرک پیش رونده نشان دهد (05/0P<).

نتیجه گیری نهایی

اکثر فراسنجه های اسپرمی در گروه شاهد بعد از این مدت نگهداری در یخچال کاهش یافت ولی اضافه کردن کلسیم گلوکونات (56/0، 056/0 و 0056/0)، کلسیمافور (56/0، 056/0 و 0056/0) و کلسیم کلراید (56/0، 056/0 و 0056/0) به رقیق کننده منی سبب حفظ شاخص های کیفی اسپرم خروس گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
229 تا 238
لینک کوتاه:
magiran.com/p2553210 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!