جداسازی و شناسایی جدایه های غیرتوکسین زای Aspergillus flavus وA. parasiticus از مزارع بادام زمینی آستانه اشرفیه (استان گیلان)با تاکید بر تهیه نقشه خطر آلودگی آفلاتوکسین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آفلاتوکسین ها متابولیت های ثانویه سمی می باشند که توسط گونه های Aspergillus مانند A. flavus و A. parasiticus تولید می شوند. این زهرابه های قارچی سرطانزا هستند و موجب کاهش تجارت جهانی بسیاری از محصولات کشاورزی می گردند. در این تحقیق فراوانی جدایه های توکسین زا و غیرتوکسین زای این دو گونه از خاک و بادام زمینی هفت روستای مهم تولید بادام زمینی در آستانه اشرفیه بررسی شد. توانایی توکسین زایی جدایه ها، با بررسی تغییر رنگ پشت پرگنه ها در معرض بخار آمونیوم هیدروکسید روی محیط کشت نارگیل-آگار انجام شد. 48 جدایه از بخش Flavi شناسایی شد که شامل 20 جدایه از گونه A. flavus و 28 جدایه از گونه A. parasiticus می باشد که 9 جدایه غیرتوکسین زا و 39 جدایه توکسین زا بودند. نقشه خطر توکسین زایی هر روستا ترسیم شد که نشان داد روستاهای لاکوژده، محسن آباد و نقره ده به ترتیب با میانگین توکسین زایی 5/2، 25/2 و 1/2 پرخطرترین روستاهای کشت بادام زمینی و روستاهای پرکاپشت، نوبیجار محله و نبی دهکا با میانگین توکسین زایی 1 کم خطرترین روستاهای آستانه اشرفیه محسوب می شوند. همچنین روستای دهسر با میانگین توکسین زایی 5/1 در میانه این تقسیم بندی قرار می گیرد. دورنمای این پژوهش مبتنی بر تشخیص جدایه های غیرتوکسین زای بومی آستانه اشرفیه به منظور استفاده در مهار زیستی ازنظر بعد رقابتی آن و تهیه اطلس خطر بود تا بتوان خطر تولید آفلاتوکسین در بادام زمینی، این محصول پراهمیت استان گیلان را کاهش داد و راه را برای افزایش تولید و صادرات این محصول هموارتر کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2553233 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!