توالی نوکلئوتیدی و تجزیه ژنتیکی قطعه کوچک ژنومی دو جدایه ایرانی ویروس لکه زرد زنبق(IYSV) از تره و پیاز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ویروس لکه زرد زنبق (Iris yellow spot virus, IYSV) یکی از گونه های گروه تبارزایی یوراسیایی جنس Orthotospovirus است که مشابه سایر گونه های این جنس، از نظر ژنومی دارای سه قطعه ژنومی کوچک (S) ، متوسط (M) و بزرگ (L) است. در مطالعه حاضر توالی کامل قطعه کوچک دو جدایه ویروس از میزبان تره ایرانی (Allium ampeloprasum) (IYSV-Le1M) و پیاز (A. cepa) (IYSV-O2K) و نیز ژن غیر ساختمانی قطعه متوسط (M) جدایه IYSV-Le1M تعیین شد. نتایج نشان داد که بر اساس توالی آمینواسیدی ژن های نوکلیوکپسید (N)، غیر ساختمانی قطعه کوچک (NSs) و غیر ساختمانی قطعه متوسط (NSm)، جدایه های استان مرکزی نسبت به سایر جدایه های ویروس لکه زرد زنبق بیشترین قرابت را با یکدیگر دارند. با این حال منطقه بین ژنی (Intergenic Region, IGR) قطعه آر ان ای کوچک این دو جدایه با سایر جدایه های تعیین توالی شده ویروس لکه زرد زنبق تفاوت های ساختمانی مشخصی را نشان داد. منطقه بین ژنی جدایه تره ایرانی دارای بیشترین طول در بین جدایه های ویروس لکه زرد زنبق تعیین توالی شده بود، این ناحیه در جدایه پیاز 440 نوکلیوتید و در جدایه های هندی و هلندی به ترتیب 31 و 22 نوکلیوتید نسبت به جدایه تره ایرانی کوتاه تر بودند. یافته های بررسی حاضر اطلاعات جدیدی در خصوص تنوع ژنتیکی و تبارزایی جدایه های ویروس لکه زرد زنبق ارایه می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2553234 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!