تاثیر کاربرد ورمی‏کمپوست بر حرکت لارو سن دو نماتد ریشه‏ گرهی‏ (Meloidogyne incognita) در خاک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله کوتاه (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

حرکت نماتدهای انگل گیاهی در خاک، تحت تاثیر محیط و ریزموجودات درون آن است و شرایط خاک در شروع بیماری موثر است. این مطالعه با هدف بررسی حرکت لارو سن دو نماتد ریشه‏گرهی‏ Meloidogyne incognita، 18 هفته پس از انکوباسیون با ورمی‏کمپوست، تحت جریان اشباع ماندگار، 24 و 72 ساعت پس از افزودن نماتد انجام شد. آزمون به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی تصادفی در سه تکرار انجام شد. نماتدها به روش سینی استخراج و شمارش شدند. نتایج نشان داد 24 ساعت پس از تزریق نماتد در خاک شاهد، بیش‏ترین جمعیت نماتدها در نقطه تزریق مشاهده شد و نماتدها بیشتر در جهت جریان آب حرکت کردند. درحالی‏که‏ 72 ساعت پس از تزریق، درصد بیشتری از آن ها حرکت کرده و جمعیت نماتد در نقطه تزریق کاهش یافت (52/1 درصد) کاهش یافت. هم‏چنین در خاک تیمار شده با ورمی‏کمپوست به مدت 18 هفته، 24 ساعت پس از تزریق، نماتدها هم در جهت و هم در خلاف جهت جریان آب حرکت کرده و در تمام نقاط ستون پراکنده شدند. بیشترین میزان حرکت نماتدها 14% در نقطه 4- دیده شد. هم‏چنین، 72 ساعت پس از تزریق، نماتد ها به طور بسیار یکنواخت در تمام ستون پراکنده شده و تعداد نماتد هایی که وارد زهاب شدند بیشتر بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2553236 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!